W tym miejscu znajdziesz listę polecanych książek, posegregowanych tematycznie. Opisy są zaczerpnięte z oficjalnych materiałów wydawnictw (czasem może się również pojawić link do naszej recenzji), a pod nimi możesz znaleźć tabelkę z dostępnymi księgarniami, w których można kupić książkę. Są to linki afiliacyjne – oznacza to, że klikając w nie i dokonując zakupu, dany sklep cześć swojej prowizji przekaże dla OgarniamFizyke.pl. Ceny książek nie są przez to wyższe, a dzięki takiemu małemu zabiegowi możesz wesprzeć nasz serwis przy okazji sprawiając sobie porządną lekturę ze sklepu z najtańszą ofertą. W razie braku dostępnych książek w księgarniach, skorzystaj z naszego forum dyskusyjnego. Kategoria „Bazarek" jest dedykowana właśnie na oferty kupna/sprzedaży 😉
Dodatkowo, recenzje książek popularnonaukowych i nieco mniej akademickich znajdziecie też w dziale „Książki

Astronomia i astrofizyka

Astronomia ogólna

Karttunen Hannu, Kröger Pekka, Oja Heikki, Poutanen Markku, Johan Donner Karl

Głównym powodem, dla którego ludzie zajęli się badaniem Wszechświata jest ich wrodzona ciekawość. Kluczową rolę w jego poznaniu odgrywają obserwacje i umiejętność wyciągania logicznych wniosków. Proces ten nie może być ograniczony żadnymi koncepcjami filozoficznymi, politycznymi, ani też religijnymi wierzeniami.
Niniejsza publikacja to kompleksowe wprowadzenie do astronomii klasycznej, jak i współczesnej astrofizyki i kosmologii. Książka prezentuje najważniejsze koncepcje astronomiczne, jak i leżące u ich podstaw zasady fizyczne. Oprócz rozważań teoretycznych, Czytelnik znajdzie w niej zadania wraz z rozwiązaniami oraz tabele zawierające najważniejsze, zbiorcze dane z zakresu astronomii i fizyki.
Książka z założenia ma służyć jako podręcznik akademicki dla studentów pierwszych lat kierunków astronomia i fizyka. Wierzymy jednak, że w gronie Czytelników znajdą się także pasjonaci wiedzy astronomicznej, którzy nie wiążą swojego wykształcenia z tym kierunkiem, ale dla których zgłębianie wiedzy o kosmosie jest po prostu ciekawe.
Autorami książki są znani fińscy astronomowie, profesorowie uniwersyteccy, wielokrotnie nagradzani przez środowisko astronomiczne.

Astronomia z astrofizyką

Jerzy Marek Kreiner

Książka, która wprowadza czytelnika w świat astrofizyki. Matematyka i fizyka w niej zawarta jest na poziomie szkoły średniej. Podstawy astronomii w książce Kreinera to minimum astronomiczne dla kandydatów na studia tej pięknej nauki.

Witamy we Wszechświecie

Neil deGrasse Tyson, Michael A. Strauss, J. Richard Gott

Trzej czołowi współcześni astrofizycy proponują fascynującą wyprawę w kosmos – od planet, gwiazd i galaktyk, po czarne dziury, tunele czasoprzestrzenne i podróże w czasie.
Opisując najnowsze odkrycia astrofizyki, książka przenosi czytelnika z naszego własnego układu słonecznego do najdalszych granic przestrzeni.

Jak żyją gwiazdy i jak giną? Dlaczego Pluton stracił status planety? Jakie są widoki na inteligentne życie gdzie indziej we Wszechświecie? Jak zaczął się Wszechświat? Dlaczego Wszechświat się rozszerza i dlaczego robi to coraz szybciej? Czy nasz Wszechświat jest jedyny, czy jest tylko elementem nieskończonego multiświata?
Odpowiadając na te i wiele innych pytań, autorzy pomagają nam otworzyć oczy na pełen cudów kosmos, dzieląc się wiedzą o tym, jak funkcjonuje Wszechświat.
Imponująca pod względem zakresu materiału, pełna wspaniałych ilustracji, napisana przez światowej klasy astrofizyków książka Witamy we Wszechświecie daje czytelnikowi pełen wgląd w obraz naszego ewoluującego Wszechświata.

Grawitacja. Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina

James B. Hartle

Podręcznik teorii względności dla wszystkich studentów fizyki i astronomii, którzy zamierzają używać ogólnej teorii względności jako narzędzia badań bez specjalizowania się w tej dziedzinie. Wykład jest bardzo prosty, przejrzysty, skoncentrowany na zastosowaniach teorii, ale nie pozbawiony matematycznej ścisłości i całego nowoczesnego aparatu teorii. Autor, James B. Hartle, jeden z najbardziej znanych relatywistów świata, po przedstawieniu ogólnej teorii względności omawia wszystkie jej podstawowe zastosowania: kosmologię, fale grawitacyjne, czarne dziury, gwiazdy relatywistyczne, dzięki czemu książka ta stanowi również wprowadzenie do astrofizyki relatywistycznej.

Biofizyka

Biofizyka

Redakcja Feliks Jaroszyk

„Biofizyka” to najbardziej uniwersalny i profesjonalny podręcznik, zgodny z obowiązującymi na wyższych uczelniach programami nauczania. Drugie wydanie wzbogacone zostało o nowe elementy dotyczące postępu, jaki w ostatnich latach nastąpił w medycynie i naukach pokrewnych. Nowe rozdziały dotyczą polimerów i materiałoznawstwa stomatologicznego, biomechaniki narządu żucia, diagnostycznego zastosowania potencjałów wywołanych. Bardzo szeroko omówiono wady wzroku i ich korekcję oraz przedstawiono problematykę współczesnej fotometrii. Zmieniono i uzupełniono także rozdziały dotyczące ultrasonografii i dopplerowskiej metody badania biologicznych struktur ruchomych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, wydziałów biologii i fizyki uniwersytetów oraz wydziałów przyrodniczych akademii rolniczych. Służyć może również młodym pracownikom naukowym, pragnącym uzyskać wiedzą specjalistyczną.

Biofizyka molekularna. Zjawiska, instrumenty, modelowanie

Genowefa Ślusarek
Pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający w sposób kompleksowy i wyczerpujący zagadnienia biofizyki molekularnej, przybliżający czytelnikowi zarówno podstawy teoretyczne opisywanych zjawisk, jak i współczesne metody stosowane w tej dziedzinie nauki.
Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części:

Zjawiska – podstawy fizyczne procesów zachodzących w organizmach żywych
Instrumenty – opis nowoczesnych technik doświadczalnych biofizyki molekularnej
Modelowanie – podstawy fizyczne i biologiczne analizy numerycznej w biologii molekularnej

Zaletą publikacji jest ograniczenie do niezbędnego minimum aparatu matematycznego, przy czym wiele bardziej skomplikowanych zagadnień fizycznych zostało opisanych szerzej w uzupełnieniach do odpowiednich rozdziałów; liczne ilustracje i schematy (dostępne również na płycie CD) ułatwią korzystanie z podręcznika zarówno studentom, jak i wykładowcom.

Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami

Jóźwiak Zofia, Bartosz Grzegorz (red.)
Jedyny, uniwersalny podręcznik obejmujący podstawy biofizyki, a także metody stosowane w badaniach układów biologicznych.

Książka zawiera podstawowy kurs biofizyki oraz omówienie zasad i zastosowania:

spektrofluorymetrii,
spektrofotometrii i innych metod spektroskopowych,
cytometrii przepływowej,
promieniowania laserowego,
chromatografii,
spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego,
metod fluorescencyjnych w badaniach apoptozy.

Ze względu na tak obszerny zestaw zagadnień podręcznik przeznaczony jest dla licznej grupy studentów: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska wszystkich typów uczelni, akademii medycznych oraz dla doktorantów i początkujących pracowników naukowych kierunków biologicznych.

Elektrodynamika

Podstawy elektrodynamiki

David J. Griffiths

Książka zawiera tradycyjny, systematyczny wykład elektrodynamiki klasycznej na poziomie akademickim. Autor przedstawia poszczególne zagadnienia elektrodynamiki w porządku „historycznym". W kolejnych rozdziałach opisuje: elektrostatykę i jej metody, magnetostatykę, pola elektryczne i pola magnetyczne w materii, wszystkie prawa i zasady zachowania w elektrodynamice, fale elektromagnetyczne, związki pomiędzy elektrodynamiką i teorią względności, potencjały oraz promieniowanie.

Podręcznik jest praktycznie samowystarczalny pod względem matematycznego przygotowania Czytelnika do jego lektury. Omawiane tematy ilustrowane są wieloma przykładami szczegółowo rozwiązanych zadań, a także uzupełnione dużą liczbą problemów do samodzielnego rozwiązania. W podręczniku używany jest obowiązujący obecnie układ jednostek SI.

Elektrodynamika kwantowa

Jewgienij M. Lifszyc, Lew P. Pitajewski, Władimir B. Bierestecki

Podręcznik jest kolejnym tomem tego słynnego kursu fizyki teoretycznej. Pierwsze wydanie polskie ukazało się nakładem PWN w dwóch częściach pt. Relatywistyczna teoria kwantów. Zawierało ono rozdziały dotyczące oddziaływań słabych oraz niektórych aspektów teorii oddziaływań silnych, które w tym wydaniu autorzy zdecydowali się pominąć. Skupili się zaś na elektrodynamice kwantowej, stąd też zmiana tytułu. Oprócz znacznej liczby drobnych zmian i ulepszeń obecne wydanie zawiera też szereg ważnych uzupełnień.

Książka składa się z 14 rozdziałów poświęconych kolejno takim zagadnieniom, jak:

 • foton, bozony, fermiony,
 • cząstka w polu zewnętrznym,
 • promieniowanie,
 • rozpraszanie światła,
 • macierz rozpraszania oraz niezmienniczy
 • rachunek zaburzeń,
 • oddziaływanie elektronów oraz oddziaływanie elektronów z fotonami,
 • ścisłe propagatory i funkcje wierzchołkowe,
  poprawki promieniste,
 • asymptotyczna postać formuł elektrodynamiki kwantowej,
 • elektrodynamika hadronów.

Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu. Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami, co z pewnością ułatwi studentom zrozumienie materiału.

Elektrodynamika klasyczna

J. D. Jackson
Elektrodynamika klasyczna – dział fizyki zajmujący się własnościami i oddziaływaniem obiektów naładowanych, z pominięciem efektów kwantowych. Elektrodynamika klasyczna opisuje aspekty klasyczne jednego z czterech podstawowych oddziaływań przyrody – oddziaływań elektromagnetycznych. Podstawowymi pojęciami elektrodynamiki klasycznej są pole elektryczne, pole magnetyczne, ładunek elektryczny, oraz prąd elektryczny. Podstawę teorii tworzą równania Maxwella (James Clerk Maxwell) i zasada zachowania ładunku. Z tych praw można wyprowadzić równanie falowe, prawo Biota-Savarta i inne. Symetria równań Maxwella opisana przez transformacje Lorentza oraz nieudane próby (eksperyment Michelsona-Morleya) wykrycia ruchu względem eteru (klasycznego nośnika fali elektromagnetycznej) doprowadziły do zmiany koncepcji czasu i przestrzeni w szczególnej teorii względności i wyłonienie się koncepcji czasoprzestrzeni Minkowskiego. Niemożność wytłumaczenia przez elektrodynamikę klasyczną promieniowania ciała doskonale czarnego oraz zjawiska fotoelektrycznego doprowadziła do powstania mechaniki kwantowej.

Zawartość książki:

 • Wstęp do elektrostatyki.
 • Zagadnienia brzegowe w elektrostatyce, część I.
 • Zagadnienia brzegowe w elektrostatyce, część II.
 • Multipole. Magnetostatyka. Pola zmienne w czasie.
 • Elektromagnetyczne fale płaskie i rozchodzenie się fal.
 • Falowody i rezonatory. Proste układy promieniujące.
 • Magnetohydrodynamika.
 • Szczególna teoria względności.
 • Dynamika cząsteczek relatywistycznych.
 • Zderzenia naładowanych cząsteczek.
 • Promieniowanie poruszających się ładunków.
 • Promieniowanie hamowania.
 • Pola multipolowe.
 • Tłumienie promieniste.
 • Jednostki i wymiary.

Podstawy teorii pola elektromagnetycznego

Zygmunt Piątek, Paweł Jabłoński

Książka stanowi obszerny podręcznik klasycznej teorii pola elektromagnetycznego. Omówione są w nim: zagadnienia wprowadzające z zakresu analizy i rachunku wektorowego, pole elektrostatyczne, elektryczne pole przepływowe, pole magnetyczne, zjawisko indukcji elektromagnetycznej, pole elektromagnetyczne, wolnozmienne pole harmoniczne, fala elektromagnetyczna płaska, linia długa, falowody, światłowody oraz rezonatory. Duży nacisk jest położony na interpretację fizyczną otrzymywanych równań matematycznych. Każdy fragment teoretyczny jest poparty przykładem wyjaśniającym i uzupełniającym omówione zjawisko polowe. Teoria i przykłady są bogato zilustrowane starannie dobranymi rysunkami. Dzięki temu trudny z natury rzeczy formalizm matematyczny występuje w teorii pola elektromagnetycznego staje się łatwiejszy do zrozumienia i przyswojenia. Taka prezentacja zagadnień z teorii pola elektromagnetycznego zdecydowanie wyróżnia niniejszy podręcznik od innych pozycji z tej dziedziny wcześniej wydanych w Polsce.

Elektrodynamika ośrodków ciągłych

Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc

Podręcznik zawiera systematyczny wykład elektrodynamiki ośrodków ciągłych, czyli teorii pól elektromagnetycznych w ośrodkach materialnych oraz teorii makroskopowych elektrycznych i magnetycznych właściwości materii.

Zakres przedstawionych treści jest niezwykle szeroki i obejmuje:

 • statyczne pola elektryczne w przewodnikach i dielektrykach,
 • stany stacjonarnych przepływów ładunku elektrycznego,
 • magnetostatykę, opis faz ferromagnetycznych i antyferromagnetycznych,
 • nadprzewodnictwo,
 • magnetohydrodynamikę,
 • obszerną analizę propagacji fal
 • elektromagnetycznych w materii łącznie z procesami ich rozpraszania w ośrodkach o najróżniejszych własnościach,
 • zagadnienia optyki nieliniowej oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich,
 • teorię zjawisk towarzyszących propagacji szybkich cząstek przenikających ośrodki materialne

Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu. Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami, co z pewnością ułatwi studentom zrozumienie materiału.

Współczesne magnesy

Marcin Leonowic, Jerzy J. Wysłocki

W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat magnesów. Omówiono wytwarzanie i stosowane materiały magnetyczne twarde, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów zawierających metale z grupy ziem rzadkich. Zamieszczono informacje dotyczące ich właściwości magnetycznych, struktury, metod wytwarzania i ich wpływu na właściwości użytkowe. Omówiono również podstawowe zastosowania magnesów. Następnie opisano mechanizmy koercji w magnesach, procesy przemagnesowania warunkujące właściwości magnetyczne oraz rolę i metody obserwacji struktury domenowej. Książka zawiera też zarys historii materiałów magnetycznych twardych. Uzupełniają ją tablice, w których podano właściwości magnesów, a także słowniczek podstawowych terminów.

Fizyka jądrowa / cząstek elementarnych

Wstęp do fizyki wysokich energii

Donald H. Perkins

Doskonały podręcznik rejestrujący niezwykle szybki i burzliwy rozwój fizyki wysokich energii, zarówno w sferze doświadczalnej, jak i teoretycznej, który nastąpił w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Fizycy dokonali kilku przełomowych odkryć eksperymentalnych. Zaobserwowano bozony pośrednie W i Z, co stanowiło dobitnie potwierdzenie teoretycznego modelu oddziaływań elektrosłabych, zebrano dane dowodzące oscylacji neutrin atmosferycznych i potwierdzono przypuszczenia, iż neutrina nie są cząstkami bezmasowymi, odkryta została ciemna materia we Wszechświecie, powstała niezwykle ważna teoria – Model Standardowy itd. Wszystko, co ważnego odkryli i wymyślili fizycy wysokich energii w latach 80. i 90., znajdzie czytelnik w nowym wydaniu podręcznika Perkinsa.

Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych

Ewa Skrzypczak, Zygmunt Szefliński

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem wprowadzającym w problemy fizyki subatomowej. Podstawowe zjawiska i pojęcia fizyki jądra atomowego i fizyki cząstek elementarnych zostały potraktowane wspólnie.

Przedstawiono tu wielkości charakteryzujące jądro atomowe i cząstki elementarne, wybrane modele budowy jądra atomowego, reakcje jądrowe i metody przyspieszania cząstek, zasygnalizowano zaś aktualne zagadnienia fizyki jądrowej niskich i wysokich energii oraz ich zastosowania w innych dziedzinach nauki. W niniejszym wydaniu, poprawionym i uzupełnionym, zaprezentowano ponadto podstawowe pojęcia Modelu Standardowego.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów fizyki uniwersytetów, politechnik, wyższych szkół pedagogicznych i kolegiów nauczycielskich, a także nauczycieli i zainteresowanych fizyką uczniów liceów.

Wstęp do fizyki jądra atomowego

Adam Strzałkowski
Książka zawiera obszerne moduły:

 • Metody detekcji promieniowania jądrowego
 • Metody wytwarzania promieniowania jądrowego
 • Metody badania własności jąder atomowych w stanie podstawowym
 • Własności jąder atomowych w stanie podstawowym
 • Siły jądrowe
 • Modele struktury jądra
 • Reakcje jądrowe
 • Promieniowanie elektromagnetyczne i beta jąder

Metody doświadczalne fizyki jądrowej

J. B. England
Rozdziały główne:

 • Detektory i metody detekcji
 • Aparatura podstawowa
 • Akceleratory
 • Spektrometry i spektrografy magnetyczne
 • Metody identyfikacji cząstek
 • Pomiary koincydencyjne, pomiary korelacji kątowych i czasów życia
 • Wiązki cząstek spolaryzowanych

Fizyka kwantowa

Teoria kwantów. Mechanika falowa

Iwo Białynicki-Birula

Po wprowadzeniu podstawowych pojęć i równań teorii kwantów, Autorzy omówili jej zastosowania do coraz bardziej złożonych układów. Szczególny nacisk położyli na wyjaśnienie genezy i roli równania Schrodingera i jego probabilistycznej interpretacji. Czytelnik znajdzie tu szereg tematów, które rzadko są omawiane w toku tradycyjnych wykładów mechaniki kwantowej, na przykład: znaczenie pomiaru, entropowe zasady nieznaczności, funkcje Wignera, czy hydrodynamiczne sformułowanie mechaniki falowej. Dużo uwagi poświęcono także historii mechaniki kwantowej.

Mechanika kwantowa

Ramamurti Shankar

Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach.
Konstrukcja książki jest następująca:
– na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwantowej, czyli podaje wstęp matematyczny oraz przegląd zagadnień mechaniki klasycznej
– po tym etapie następuje przejście do tematów mechaniki kwantowej – w kolejnych rozdziałach opisuje jej podstawowe zagadnienia: cząstkę swobodną, oscylator harmoniczny, całki po trajektoriach, relacje nieoznaczoności, układy wielu cząstek, symetrie, atom wodoru, spin, rozpraszanie cząstek, metody przybliżone, zagadnienia relatywistyczne
Układ materiału zaprezentowany w podręczniku umożliwia niezależne korzystanie z części rozdziałów, dzięki czemu wykładowca może dobrać materiał stosownie do poziomu swoich studentów i ram czasowych wykładu. Dużą zaletą książki jest przejrzysty sposób prezentacji oraz liczne zadania do rozwiązania, dzięki którym studenci mogą utrwalić i pogłębić wiadomości.
Pozycja przeznaczona jest dla studentów fizyki, astronomii, inżynierii środowiska, elektroniki i telekomunikacji, chemii oraz wykładowców i pracowników naukowych.

Mechanika kwantowa. Teoretyczne minimum

Leonard Susskind, Art Friedman

Drugi tom serii autorstwa Leonarda Susskinda. Pierwszy, „Teoretyczne minimum”, dotyczył mechaniki klasycznej. „Mechanika kwantowa. Teoretyczne minimum” to książka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zastanawiali się nad tym, jak bardzo niezrozumiała jest mechanika kwantowa. Autor dostarcza narzędzi, które nie tylko umożliwiają zapoznanie się ze sposobem myślenia fizyków o mechanice kwantowej, lecz także dają praktyczną podstawę, by o własnych siłach pogłębiać wiedzę i poszerzać umiejętności. A wszystko to z charakterystyczną dla Leonarda Susskinda lekkością, błyskotliwością i poczuciem humoru! To właśnie prawdziwa mechanika kwantowa. Leonard Susskind wyjaśnia najbardziej skomplikowane aspekty naszej rzeczywistości z zachwycającą jasnością. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób fizycy myślą o świecie, ta książka stanowi najlepszy początek. Sean Carroll, fizyk, autor „Cząstki na końcu Wszechświata” i „Stąd do wieczności i z powrotem” Leonard Susskind – profesor fizyki teoretycznej katedry im. Felixa Blocha w Stanford University, jeden z twórców teorii strun. Susskind jest członkiem Academy of Sciences oraz American Academy of Arts and Sciences, a także laureatem licznych nagród, w tym przyznawanej przez American Institute of Physics nagrody dla autorów najlepszych publikacji popularnonaukowych. Autor „Kosmicznego krajobrazu”, „Bitwy o czarne dziury” i „Teoretycznego minimum”. Art Friedman – inżynier oprogramowania i wieczny student fizyki, słuchacz wykładów Leonarda Susskinda.

Podstawy mechaniki kwantowej

Stanisław Szpikowski

Podręcznik mechaniki kwantowej, oprócz treści wspólnych innym książkom z tej dziedziny, zawiera pewne elementy wyróżniające. Został bowiem napisany z zamiarem ułatwienia czytelnikowi, znającemu rachunek różniczkowy i całkowy, studiowanie mechaniki kwantowej bez odwoływania się do innych działów matematyki. Dlatego umieszczono w książce dwa obszerne przypisy: jeden poświęcony podstawom rachunku wektorowego i macierzowego, a drugi – elementom teorii grup. Oba przypisy ujmują tylko konieczny, z punktu widzenia studiowania mechaniki kwantowej, zakres materiału. Drugi wyróżnik tej książki stanowi ostatni rozdział poświęcony słynnym historycznym paradoksom mechaniki kwantowej oraz nie mniej rewelacyjnym współczesnym doświadczeniom i ich interpretacji, jakie zostały wykonane i opisane w literaturze lat ostatnich (1995-2002).

Fizyka matematyczna

Matematyczne metody fizyki

Alfred Zagórski

Skrypt zawiera zestaw kilkunastu działów tematycznych, wykraczających poza standardowy program analizy matematycznej na politechnikach, ale bardzo przydatnych w różnych działach fizyki i techniki. Są to: funkcje specjalne (funkcje Eulera, wielomiany ortogonalne, funkcje sferyczne, funkcje Bessela), transformacje całkowe (Fouriera, Laplace‘a), elementy teorii dystrybucji, funkcje Greena i inne. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień – dotyczy to zarówno doboru tematów, jak i sposobu ich ujęcia. Każdy rozdział stanowi pewną zamkniętą całość, co ułatwia korzystanie z opracowania, i jest zakończony zestawem odpowiednich zadań z odpowiedziami, które ułatwiają kontrolę stopnia przyswojenia wiedzy.

Zarys teorii wektorów i tensorów

Edmund Karaśkiewicz

Książka ta stanowi obszerny podręcznik uniwersytecki rachunku wektorowego i tensorowego, obejmujący całość tego przedmiotu. Podręcznik pisany jest z punktu widzenia fizyka, zwracającego uwagę na praktyczne opanowanie techniki posługiwania się rachunkiem wektorowym i tensorowym.

Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej. Tom 1 i 2

Frederick W. Byron, Robert W. Fuller

Obszerny materiał książki obejmuje niemal wszystkie najważniejsze metody, stosowane aktualnie w fizyce klasycznej i w mechanice kwantowej. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania przez czytelnika oraz obszerna informacja o literaturze uzupełniającej. Książka ta może być pożyteczna nie tylko dla studentów fizyki i elektroniki, ale także dla fizyków i inżynierów stosujących w swej pracy metody matematyczne fizyki.

Teoria pola

Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc

Po latach nieobecności na rynku polskim w ręce czytelników trafia kolejny podręcznik z serii FIZYKA TEORETYCZNA. Autorzy w sposób systematyczny prowadzą wykład z teorii pola elektromagnetycznego i grawitacyjnego, czyli elektrodynamiki i ogólnej teorii względności. Za punkt wyjścia przyjęli zasady wariacyjne, dzięki czemu wykład jest prowadzony w sposób możliwie najogólniejszy i jednolity.

W książce są m.in. omówione:

 • zasada względności i mechanika relatywistyczna,
 • równania pola elektromagnetycznego,
 • fale elektromagnetyczne, rozchodzenie się światła,
 • równania pola grawitacyjnego i fale grawitacyjne,
 • kosmologia relatywistyczna.

Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu. Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami, co z pewnością ułatwi studentom zrozumienie materiału.

Fizyka materii skondensowanej

Wstęp do fizyki ciała stałego

Charles Kittel

Książka Charlesa Kittela jest od ponad 40 lat podstawowym podręcznikiem fizyki ciała stałego dla wielu kolejnych pokoleń fizyków na całym świecie. PWN wydawało już kilkakrotnie tłumaczenie tej pracy – ostatnio było to IV polskie wydanie w 1976 roku (na podstawie trzeciego wydania amerykańskiego z 1966 roku).
W obecnym VII wydaniu oryginału (z 1996 roku) poza systematycznym wykładem niemal wszystkich „klasycznych" zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego zostały omówione m.in. takie nowe, ważne zagadnienia fizyki ciała stałego jak: mikroskopia tunelowa, kwazikryształy, nanostruktury, supersieci, ciężkie fermiony, krople ekscytonowe, lasery półprzewodnikowe, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, fullereny, magnetyczne domeny cylindryczne, materiały amorficzne czy kwantowy efekt Halla. W podręczniku zostały dobrze wyważone proporcje między teorią a doświadczeniem, co odgrywa istotną rolę we współczesnej fizyce ciała stałego. Książka jest podstawowym podręcznikiem do fizyki ciała stałego.

Wstęp do fizyki ciała stałego

Jerzy E. Grabarczyk

Celem książki jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wyrobienie u nich odpowiedniej intuicji fizycznej, co jest niezbędne wszystkim studentom Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Z tego powodu Autorzy pominęli niektóre tradycyjne zagadnienia fizyki ciała stałego, uwzględniając mniej znane tematy, które są szczególnie istotne dla rozwoju współczesnej fizyki. Sporo miejsca poświęcono np. krystalografii i rozmaitym symetriom, fizyce defektów w kryształach, a także fizyce ciał amorficznych, które przez długie lata w ogóle nie były zaliczane do ciał stałych. Zwrócono także uwagę na pewne stosunkowo nowe zagadnienia, takie jak: przewodniki superjonowe, materiały interkalowane, fullereny i fulleryty, kwazikryształy i nanomateriały.

Metody doświadczalne fizyki ciała stałego

Andrzej Oleś

Książka zawiera wybrane metody doświadczalne fizyki ciała stałego. Umożliwi ona studentom, pracownikom naukowym oraz osobom zatrudnionym w instytucjach badawczych i laboratoriach przemysłowych zorientowanie się w możliwościach eksperymentalnych, jakie oferuje współczesna fizyka, oraz ułatwi wybór dostępnej aparatury specjalistycznej. Przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych fizyką, chemią, inżynierią materiałową i dziedzinami pokrewnymi.

Mechanika klasyczna

Mechanika

Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc

Pierwszy z cyklu klasycznych podręczników znanych i cenionych przez fizyków na całym świecie. Książki te zyskały ogromną popularność dzięki zwięzłej, bardzo klarownej i logicznej prezentacji materiału, tak bardzo charakterystycznej dla Landaua i Lifszyca. Na uwagę zasługują zadania związane bezpośrednio z głównym nurtem wykładu. Są one podane wraz z rozwiązaniami i komentarzami.

„Głównymi zaletami publikacji są: zwięzłość, zwartość i jasność wykładu, skupienie uwagi czytelnika na zagadnieniach najistotniejszych, przejrzysta notacja, trafnie dobrane zadania. Jest to bardzo dobre wprowadzenie w dziedzinę fizyki teoretycznej. (…) Omawiana książka, mimo ponad sześćdziesięciu lat, które upłynęły od pierwszego wydania, jest nadal jednym z najlepszych podręczników w tej dziedzinie. Jest bardzo przydatna i będzie polecana jako podstawowy podręcznik z mechaniki teoretycznej."
— dr Wojciech Chmara, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Mechanika teoretyczna

Wojciech Rubinowicz, Wojciech Królikowski

Kolejne wznowienie klasycznego podręcznika mechaniki teoretycznej, stanowiącej część fizyki teoretycznej. Książka zawiera między innymi wykład mechaniki punktów materialnych, układów punktów materialnych oraz ciał sztywnych, czy opis teorii Hamiltona (równania Hamiltona i przekształcenia kanoniczne).
Na końcu książki znajdują się zadania ilustrujące oraz uzupełniające materiał zawarty w poszczególnych paragrafach oraz przypisy stanowiące rozszerzenie materiału (przekształcenie Lorentza i relatywistyczne równania Newtona, zasada Schwingera i prawa zachowania, niezmienniki całkowe, ruchy wielokrotnie periodyczne).
Obecne wydanie zostało wzbogacone o przypis na temat chaosu deterministycznego na przykładzie ruchu wahadła tłumionego autorstwa Zygmunta Ajduka.
Książka jest adresowana do studentów fizyki i kierunków pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach.

Teoretyczne minimum

Leonard Susskind, George Hrabovsky

Książka, dzięki której poznasz smak prawdziwej fizyki. „Teoretyczne minimum" to książka dla każdego, komu zdarzyło się żałować, że nie jest fizykiem, każdego, kto chciałby się przekonać i doświadczyć, w jaki sposób fizycy myślą i pracują. W przeciwieństwie do książek popularnonaukowych, które dają czytelnikowi przedsmak fizyki, „Teoretyczne minimum" Leonarda Susskinda uczy umiejętności niezbędnych, by naprawdę zająć się fizyką i móc o własnych siłach poszerzać wiedzę i poznawać bardziej skomplikowane tematy. Książka Susskinda to zestaw narzędzi, który umożliwia podjęcie tej wspaniałej intelektualnej wędrówki. Wspaniałe i unikatowe źródło dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować prawdziwej fizyki, wykraczającej poza ramy popularyzacji. To najlepsza lektura, żeby zacząć, wiodąca czytelnika prostą drogą do kluczowych punktów i skrząca się perełkami głębokiej refleksji. Sean Carroll, fizyk w California Institute of Technology, autor „Cząstki na końcu Wszechświata" oraz „Stąd do wieczności i z powrotem" Leonard Susskind, profesor fizyki teoretycznej katedry im. Felixa Blocha w Stanford University, jeden z twórców teorii strun. Susskind jest członkiem Academy of Sciences oraz American Academy of Arts and Sciences, a także laureatem licznych nagród, w tym przyznawanej przez American Institute of Physics nagrody dla autorów najlepszych publikacji popularnonaukowych. Autor „Kosmicznego krajobrazu" i „Bitwy o czarne dziury". George Hrabovsky, prezes Madison Area Science and Technology (MAST), organizacji non-profit, zajmującej się badaniami naukowymi i edukacją.

Mechanika

Charles Kittel, Walter D. Knight, Malvin A. Ruderman

Książka wchodzi w skład tzw. berkeleyowskiego kursu fizyki
1. Wstęp
2. Wektory
3. Niezmienniczość Galileusza
4. Proste zagadnienia w dynamice nierelatywistycznej
5. Prawo zachowania energii
6. Prawo zachowania pędu i momentu pędu
7. Oscylator harmoniczny
8. Podstawy dynamiki ciała sztywnego
9. Siły centralne
10. Prędkość światła
11. Transformacje Lorentza długości i czasu
12. Dynamika relatywistyczna: Pęd i energia
13. Proste zagadnienia w dynamice relatywistycznej
14. Zasada równoważności
15. Cząstki fizyki współczesnej

Mechanika klasyczna, tom 1 i 2

John R. Taylor

Mechanika to nauka o ruchu ciał – o tym w jaki sposób elektrony poruszają się w kineskopie telewizora, jak leci piłka wyrzucona w powietrze, w jaki sposób kometa porusza się wokół Słońca…
Książka doskonałego dydaktyka J.R. Taylora prezentuje mechanikę klasyczną w kontekście współczesnej fizyki. To nowoczesny podręcznik na miarę XXI wieku. Z uwagi na wybór tematów, formalizmu, zadań i przykładów – przystępny i wyjątkowo przyjazny dla czytelnika.
Przyswajanie i systematyzowanie wiedzy ułatwiają:

 • proste i jasne definicje wprowadzanych pojęć;
 • duża liczba dobrze dobranych przykładów, często „z życia wziętych";
 • liczne zadania o różnym stopniu trudności, umożliwiające sprawdzenie i utrwalenie nabytej wiedzy;
 • zadania do rozwiązania przy użyciu komputera.

W tomie 1 krok po kroku omówiono podstawowe zagadnienia mechaniki klasycznej:

 • zasady dynamiki Newtona;
 • pęd i moment pędu;
 • różne rodzaje energii;
 • drgania;
 • warunek wariacyjny;
 • rachunek Langrange’a;
 • mechanikę w nieinercjalnych układach odniesienia;
 • ruch bryły sztywnej;
 • oscylatory sprzężone

Tom 2 zawiera zagadnienia bardziej zaawansowane, omawiane zwykle w ramach wykładu mechaniki teoretycznej, które można studiować niezależnie od siebie:

 • mechanikę nieliniową i chaos;
 • mechanikę hamiltonowską;
 • teorię zderzeń;
 • szczególną teorię względności;
 • mechanikę ośrodków ciągłych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów fizyki, astronomii, matematyki, elektroniki i telekomunikacji, energetyki, chemii oraz wykładowców i pracowników naukowych.

Fizyka atomowa / spektroskopia

Podstawy fizyki atomu

Zofia Leś

Wielu z nas wydaje się, że wie, jak wygląda atom: to kulka, dookoła której latają elektrony… O atomie da się powiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy, o których nawet nie wspomniano nam w szkole… Obok teorii względności fizyka atomu stanowi jedną z istotnych gałęzi fizyki współczesnej. W książce w sposób kompleksowy zostały omówione następujące zagadnienia: • podejście Bohra do teorii atomu oraz podejście w mechanice kwantowej; • podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej oraz sposób opisu atomu wodoru w mechanice kwantowej; • systematyka poziomów energetycznych atomów złożonych; • zasada Pauliego; • okresowy układ pierwiastków; • zarys teorii promieniowania; • struktura optycznych widm atomowych oraz liniowych widm rentgenowskich, a także wpływ jądra na strukturę widm atomowych; • zachowanie atomu w polu magnetycznym oraz w polu elektrycznym; • atomowa spektroskopia laserowa i fizyka zimnych atomów. Publikacja została napisana z myślą o studentach i wykładowcach fizyki oraz chemii na różnych uczelniach, zarówno uniwersyteckich, jak i technicznych (politechniki).

Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej

Hermann Haken, Wolf Hans Christoph

Drugie, zmienione wydanie nowoczesnego podręcznika fizyki atomu i promieniowania o wyjątkowych walorach dydaktycznych. Autorzy przedstawili rys historyczny ewolucji pojęć i rozwoju dziedziny, omawiając m.in. masy i rozmiary atomów, jądra atomowe, model Bohra i mechanikę kwantową atomu wodoru, magnetyzm orbitalny i spinowy, kwantowy opis atomów w polu magnetycznym i połączyli to z przejrzystym, niezbyt zaawansowanym matematycznym opisem zjawisk fizycznych, uwzględniając przy tym najnowsze osiągnięcia w omawianej dziedzinie wiedzy. W książce przedstawiono również zastosowania praktyczne poszczególnych zjawisk.

Pozycja przeznaczona jest dla studentów fizyki i chemii na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych, dla studentów fizyki stosowanej, elektroniki i chemii na wyższych uczelniach technicznych oraz nauczycieli i uczniów klas matematyczno-przyrodniczych w szkołach średnich.

Atom i cząsteczka

Włodzimierz Kołos, Joanna Sadlej

W książce przedstawiono elementy fizyczne podstaw mechaniki kwantowej, teorie atomu wodoru oraz atomu wieloelektronowego. Wnikliwie omówiono zagadnienia dotyczące cząsteczek, uwzględniając ich udział w reakcjach chemicznych.
W drugim wydaniu położono większy nacisk na związek chemii kwantowej ze spektrometrią poprzez dokładniejsze omawianie doświadczeń spektroskopowych. Ponadto w tekście zamieszczono przykłady posługiwania się pakietem programu Gaussian 98 do badania konformacji cząsteczek i ich struktury elektronowej.
Jest to podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów chemicznych wyższych uczelni oraz dla nauczycieli-opiekunów młodzieży wyjątkowo uzdolnionej, a także uczestniczącej w olimpiadach chemicznych

Podstawy spektroskopii molekularnej

Zbigniew Kęcki

Podstawowy podręcznik do spektroskopii molekularnej. Napisany przystępnie, z dużym talentem dydaktycznym, stylem jasnym i żywym. Omawia ogólne podstawy spektroskopii, różne rodzaje molekularnych widm absorpcyjnych (MW, IR, UV-VIS) i rezonansowych (NMR, EPR), widma ramanowskie, spektroskopię fotoelektronów i elektronów Augera, spektrometrie mas oraz metody spektralne z transformacja Fouriera.

Z książki mogą korzystać studenci chemii, fizyki, biologii oraz pracownicy laboratoriów badawczych stosujący metody spektralne.

Spektroskopia oscylacyjna Od teorii do praktyki

pod red. Kamilli Małek

Kompendium wiedzy na temat spektroskopii IR i ramanowskiej!
Spektroskopia oscylacyjna jest jedną z podstawowych technik badawczych w szeroki sposób stosowaną w badaniach fizyko-chemicznych, materiałowych, przyrodniczych, medycznych czy farmakologicznych.
Książka zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego. Podręcznik jest uzupełniony obszernym zestawem doświadczeń wykorzystujących powszechnie dostępną, jak i nowoczesną aparaturę badawczą. Po przedstawieniu praw fizycznych charakteryzujących daną technikę spektroskopii oscylacyjnej i omówieniu preparatyki próbek i aparatury zebrano zestaw ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być stosowane w trakcie zajęć z zakresu spektroskopii optycznej, chemii fizycznej czy paneli specjalizacyjnych w dziedzinie chemii medycznej, materiałoznawstwa i analityki w szerokim pojęciu. Każde ćwiczenie jest poprzedzone opisem podstaw i wiedzy wymaganej do zrozumienia omawianego problemu badawczego. Obrazują one przykłady zastosowania danej techniki a jednocześnie przedstawiają szczegółowy sposób rozwiązania danego problemu badawczego, co może być przydatne dla wprowadzenia danego zastosowania do laboratorium naukowego, przemysłowego czy kontroli jakości.
Autorami książki są specjaliści z zakresu spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni oraz spektroskopii ramanowskiej, od lat wprowadzających nowe kursy jak i ćwiczenia laboratoryjne dla szerokiego panelu oferty dydaktycznej, w tym w języku angielskim, jak i prowadzących badania naukowe z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów chemii, ochrony środowiska, biofizyki, uniwersytetów medycznych i przyrodniczych. Może też być przydatny pracownikom laboratoriów analitycznych.

Chemia fizyczna

Peter Atkins, Julio de Paula

Chemia fizyczna to nowoczesny, stale uaktualniany podręcznik, od lat cieszący się niezwykłą popularnością na całym świecie. Tradycyjnie autorzy wskazują na „służebną” rolę oraz interdyscyplinarny charakter chemii fizycznej, która umożliwia zrozumienie i opisanie zjawisk chemicznych, przy czym jak zwykle uwzględniają nowe metody i odkrycia w dziedzinie chemii i fizyki. Dziesiąte wydanie oryginału dopracowano tak, aby jeszcze bardziej odpowiadało potrzebom zarówno studentów, jak i wykładowców.
Całość w dalszym ciągu całość składa się z trzech części (TERMODYNAMIKA, STRUKTURA, PRZEMIANA), lecz każdy rozdział został podzielony na krótkie dedykowane podrozdziały, co sprawia, że tekst jest bardziej przystępny dla studentów i bardziej elastyczny dla wykładowców uniwersytetów, politechnik i innych szkół wyższych.
Poszerzony dodatek matematyczny zawiera „Repetytorium”, które jest zwięzłym przypomnieniem pojęć matematycznych i podstawowych metod. Trzy pytania na początku każdego podrozdziału ukierunkowują uwagę Czytelnika: „Dlaczego należy zapoznać się z tym materiałem?”, Jaka jest myśl przewodnia?” i „Co już należy wiedzieć?” Lista pojęć kluczowych na końcu każdego podrozdziału podkreśla główne przesłanie każdej jego części. Podręcznik ma więcej „Przykładów”, które pomagają w opracowaniu metody rozwiązywania zadań oraz „Zadań kontrolnych” pozwalających ocenić zrozumienie istoty zagadnienia.
Studenci mają dostęp do: adresów internetowych, tabel teorii grup, Living graphs, zagadnień modelowania molekularnego oraz sekcji Impact, ukazujących nowe współczesne zastosowania chemii fizycznej.

Ogólne / Popularnonaukowe

Nowoczesne kompendium fizyki

Horst Stocker

Szybki dostęp do informacji wymaganych na egzaminach i cenna pomoc przy rozwiązywaniu zadań i ćwiczeń.

Książka zawiera:

 • podstawowe wiadomości z 5 działów fizyki: mechanika, drgania i fale, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, fizyka kwantowa;
 • dodatek zawierający: rachunek błędów pomiarowych, rachunek wektorowy, elementy rachunku różniczkowego i całkowego oraz zestawienie jednostek SI;
 • tabele stałych podstawowych i właściwości fizycznych materiałów;
 • jednolite przedstawienie pojęć i wzorów fizycznych – dla każdej wielkości fizycznej podano w zwięzły sposób wszystkie właściwości, metody pomiaru, ważne prawa, wielkości pokrewne, stałe materiałowe, jednostki SI, wymiary, przekształcenia i przykłady zastosowań;
 • przyjazny dla czytelnika układ książki;
 • obszerny skorowidz;
 • znaki graficzne, ułatwiające szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Publikacja niezbędna fizykom, inżynierom, studentom uniwersytetów i uczelni technicznych, pracownikom naukowym, nauczycielom i uczniom szkół średnich.

Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów

M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski

Zwięzły wykład podstawowych działów fizyki: mechaniki, elektrodynamiki i nauki o substancji. Posiada przejrzysty układ tekstu. Zagadnienia zilustrowane licznymi rysunkami, przykładami i rozwiązanymi zadaniami. Każdy rozdział zakończony podsumowaniem oraz zadaniami i pytaniami ułatwiającymi przyswojenie wiedzy. Książka zawiera także podstawowe wiadomości z matematyki, wartości podstawowych stałych fizycznych oraz tablice jednostek fizycznych układu SI.

Podstawy fizyki. Tomy 1-5

David Halliday, Jearl Walker, Robert Resnick

Nowoczesny, przejrzyście napisany, kompletny podręcznik podstaw fizyki, który powstał na podstawie legendarnej już książki Resnicka i Hallidaya. Przedstawia aktualny stan wiedzy, zarówno w rozdziałach związanych z fizyką współczesną, jak i w tych dotyczących fizyki klasycznej. Prezentowany materiał jest bogato ilustrowany i poparty wieloma przykładami, a aparat matematyczny ograniczony do niezbędnego minimum. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie omówionego materiału, któremu towarzyszą pytania i zadania sprawdzające jego zrozumienie.

Uzupełnieniem książki są wykazy niektórych danych astronomicznych, współczynników zamiany jednostek, wzorów matematycznych, właściwości pierwiastków, wybranych stałych i właściwości fizycznych, a także układ okresowy pierwiastków oraz skorowidz pojęć.

W 2002 roku Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne uznało książkę Podstawy fizyki najwybitniejszym tekstem wprowadzającym do fizyki w XX wieku.

Drugie wydanie polskie opiera się na najnowszym, już dziesiątym, wydaniu amerykańskim. W książce poczyniono pewne zmiany:

podzielono na nowo treść książki, niektóre rozdziały napisano na nowo,
dodano listę celów nauczania oraz informację o podstawowych faktach, które należy przyswoić,
dodano 16 nowych przykładów oraz 250 nowych zadań i 50 pytań.
Uzupełnieniem podręczników są: wykazy niektórych danych astronomicznych, współczynników zamiany jednostek, wzorów matematycznych, właściwości pierwiastków, wybranych stałych fizycznych, wybranych właściwości fizycznych, a także układ okresowy pierwiastków oraz skorowidz pojęć.

Podręcznik przeznaczony dla studentów nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów fizyki studiów licencjackich, nauczycieli fizyki oraz uczniów liceów klas matematyczno-fizycznych.

Tom 1 zawiera wiadomości z mechaniki klasycznej. Są tu omówione m.in. ruch w jednym, dwóch i trzech wymiarach, siły, energia, praca, zderzenia oraz ruch obrotowy.

Tom 2 zawiera zagadnienia z następujących dziedzin: mechanika klasyczna, drgania, fale, termodynamika.

Tom 3 obejmuje zagadnienia z elektryczności i magnetyzmu.

Tom 4 zawiera zagadnienia dotyczące fal elektromagnetycznych i optyki (m.in. interferencja, dyfrakcja) oraz teorii względności.

Tom 5 obejmuje zagadnienia dotyczące mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego.

Feynmana wykłady z fizyki. Tomy 1-3

Richard P. Feynman, Robert Leighton, Matthew Sands

Feynmana wykłady z fizyki, słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany.

Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.

Ta książka to podstawowy przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych oraz dla wszystkich interesujących się fizyką. Obecne, nowe wydanie milenijne oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Instytut Technologiczny

Tom 1, część 1: Mechanika i szczególna teoria względności

Tom 1, część 2: Optyka, termodynamika i fale

Tom 2, część 1: Elektryczność i magnetyzm, elektrodynamika

Tom 2, część 2: Elektrodynamika oraz fizyka ośrodków ciągłych

Tom 3: Mechanika kwantowa

Fizyka wokół nas

Paul Hewitt

Nareszcie fizyka zrozumiała dla wszystkich!
Niezwykła opowieść, w której Autor tłumaczy istotę zjawisk fizycznych, mówiąc czytelnikowi, dlaczego jest tak, a nie tylko informując, że tak jest.
Dzięki przykładom z codziennego życia oraz bardzo dużej liczbie ilustracji, fotografii i wspaniałym rysunkom autora łatwiej jest zrozumieć prawa rządzące przyrodą. Po przeczytaniu rozdziałów opisujących zagadnienia, które dotąd wydawały się niezrozumiałe, wielu zadaje sobie pytanie „Jak mogłem tego nie rozumieć?
Książka stanowi rewolucję w stylu nauczania fizyki. Chociaż autor nie stroni w niej od matematyki i wzorów, to są one tylko pomocą. Nie przesłaniają istoty wyjaśnień. Na każdej niemal stronie znajdują się przykłady i opisy doświadczeń, które doskonale pokazują związki fizyki z innymi naukami przyrodniczymi i techniką. A są tak napisane, że wręcz chce się wykonać doświadczenie samodzielnie.
Nowe wydanie uwzględnia najnowsze osiągnięcia fizyki (szczególnie w atomistyce, energetyce czy kosmologii), ma odświeżona szatę graficzną, poszerzoną część ćwiczeniową oraz wprowadzenie do zadań testowych.
Książka szczególnie godna polecania wszystkim Czytelnikom, którym fizyka wydaje się trudna i nudna. Nieoceniona pomoc dla uczniów, studentów i nauczycieli.

Sześć łatwych kawałków. Podstawy fizyki wyjaśnione przez jej najbłyskotliwszego nauczyciela

Richard P. Feynman

Lektura obowiązkowa dla czytelników „Pan raczy żartować, panie Feynman!”

Naucz się myśleć jak naukowiec od Richarda P. Feynmana – laureata Nagrody Nobla i jednego z najbardziej podziwianych fizyków XX wieku. Jego wykłady wygłoszone w Kalifornijskim Instytucie Technicznym (Caltech) przyniosły mu status legendy wśród studentów i profesorów.

W tej książce znajdziesz sześć wykładów, których tematami są: podstawy fizyki i jej powiązania z innymi dziedzinami wiedzy, atomy, zasada zachowania masy, teoria grawitacji i mechanika kwantowa. Wszystkie błyskotliwe, pełne zrozumiałych porównań i przystępne dla każdego.

Sześć łatwych kawałków to idealne wprowadzenie do świata fizyki autorstwa jednego z największych umysłów XX wieku.

„Jeśli tylko jedna książka miałaby zostać przekazana kolejnym pokoleniom naukowców, to niewątpliwie powinno to być Sześć łatwych kawałków”.

John Gribbin, „New Scientist”

ABC Nauki

Giuseppe Mussardo

Świat nauki zawdzięcza swój dzisiejszy kształt nie tylko czołowym postaciom, takim jak: Albert Einstein, Enrico Fermi czy Galileusz. Historia jest pełna osobowości, które chociaż są mniej popularne, znacznie przyczyniły się do zrozumienia przez ludzkość otaczającego świata. Jak to bywa z uczonymi, każda z tych postaci była na swój sposób szalona, nieprzewidywalna, egzaltowana i dziwna. Ich droga do sukcesu częstokroć usłana była rozterkami, paradoksami, a nierzadko wielkimi dramatami. Książka ABC nauki prezentuje historię naukowców, którzy odbyli daleką podróż w poszukiwaniu prawdy. Jest to opowieść przede wszystkim o ludziach – chociaż niezwykłych – to kierujących się zwykłymi, ludzkimi emocjami.

Fizyka w rysunkach

Don S. Lemons

Ludzie starają się zrozumieć świat fizyczny od czasów starożytnych. Arystoteles miał jedną wizję (sfera niebieskich sfer jest doskonała), a Einstein inny (wszystkie ruchy są względne). Częściej niż nie, te różne rozumienia zaczynają się od prostego rysunku, przed-matematycznego obrazu rzeczywistości. Takie rysunki są skromnym, ale skutecznym narzędziem rzemiosła fizyka, częścią tradycji myślenia, nauczania i uczenia się przekazywanej przez wieki. Ta książka wykorzystuje rysunki aby wyjaśnić pięćdziesiąt jeden kluczowych koncepcji fizyki w przystępny i angażujący sposób. Don Lemons, profesor fizyki i autor kilku książek i podręczników, łączy krótkie, elegancko napisane eseje z prostymi rysunkami, które razem zarazem obrazują i wyjaśniają ważne pojęcia i odkrycia nauk fizycznych.

Zagadnienia ułożone są chronologicznie, poczynając od odkrycia triangulacji przez Thalesa, monopordu pitagorejskiego i wyjaśnienia zjawiska balansu przez Archimedesa. Autor omawia następnie zjawisko „popielatego światła” (słabego blasku między rogami półksiężyca) opisane przez Leonarda da Vinci, prawa ruchu planetarnego Keplera oraz kołyskę Newtona (zawieszone stalowe kulki wykazujące poprzez zderzenia, że dla każdego działania jest zawsze równa i przeciwna reakcja). Sięgając do dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, Lemons wyjaśnia między innymi efekt fotoelektryczny, budowę atom wodoru, ogólną teorię względności, globalny efekt cieplarniany i bozon Higgsa. Eseje sytuują rysunki w kontekście historycznym, opisując na przykład konflikt Galileusza z Kościołem o model heliocentryczny, związek między odkryciem zjawisk elektrycznych a romantyzmem Williama Wordswortha i cień rzucony na odkrycia Einsteina przez I wojnę światową.

Termodynamika i fizyka statystyczna

Termodynamika

Jan Szargut

Autor w sposób zwięzły, przystępny i logiczny omawia m.in. zasady termodynamiki, przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych, zasady przepływu ciepła oraz siłownie parowe. Obecne wydanie zostało rozszerzone o rozdział dotyczący elektrowni i elektrociepłowni parowo-gazowych. Znakomitą ilustracją prezentowanej teorii są liczne przykłady i zadania, w których uwzględniono najczęściej spotykane w praktyce inżynierskiej procesy i urządzenia.

Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów studiów technicznych dla pracujących.

Termodynamika. Zbiór zagadnień i zadań z rozwiązaniami

Zbigniew Wrzesiński

Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów, w których rozważane są zagadnienia z zakresu termodynamiki fenomenologicznej, statystycznej i kwantowej. Każdy rozdział poprzedzony jest wstępem teoretycznym, który zawiera niezbędne informacje umożliwiające rozwiązywanie zadań i zagadnień zawartych w podręczniku.

Podręcznik może być wykorzystywany na kierunkach chemicznych, mechanicznych, elektrycznych, energetycznych i elektronicznych politechnik i wyższych szkół inżynierskich.

Podstawy fizyki statystycznej

Kerson Huang

Fizyka statystyczna w ujęciu doświadczonego dydaktyka!

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z fizyki statystycznej wyłożone w bardzo przystępny sposób. W kolejnych rozdziałach opisano:

  • zagadnienia związane z termodynamiką,
  • kinetyczną teorię gazów doskonałych,
  • gaz Fermiego i gaz Bosego,
  • rozkład kanoniczny i wielki rozkład kanoniczny,
  • procesy stochastyczne,
  • zjawiska transportu,
  • kondensację Bosego-Einsteina,
  • nadciekłość i szum.

Książka powstała jako zapis wykładu z fizyki statystycznej, prowadzonego przez Autora, dzięki czemu jej konstrukcja ma bardzo dużą wartość dydaktyczną. Każdy rozdział zawiera zwartą, ale dokładną prezentację danego zagadnienia, a na końcu zadania i problemy do rozwiązania pozwalające na ugruntowanie zdobytej wiedzy i pełne jej zrozumienie. W podręczniku zamieszczono również dodatek matematyczny, w którym podane są zagadnienia matematyczne, leżące u podstaw prowadzonych w książce dowodów oraz wykaz literatury.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów fizyki, astronomii, inżynierii materiałowej, chemii, a także wykładowców i pracowników naukowych.

Fizyka statystyczna. Część 1 i 2

Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc (część 1)
Jewgienij M. Lifszyc, Lew P. Pitajewski (część 2)

Fizyka statystyczna. Część 1:

   • podstawowe zasady fizyki statystycznej,
   • wielkości termodynamiczne,
   • rozkład Gibbsa, rozkłady Fermiego i Bosego,
   • gaz doskonały i gazy rzeczywiste,
   • ciała stałe i własności substancji bardzo gęstych,
   • symetria kryształów,
   • równowaga faz,
   • przemiany fazowe drugiego rodzaju,
   • roztwory i reakcje chemiczne,
   • fluktuacje,
   • termodynamiczne właściwości powierzchni.

Fizyka statystyczna. Część 2:

     • normalna ciecz Fermiego,
     • funkcja Grena dla układu fermionów w T=0,
     • nadciekłość,
     • funkcja Grena w skończonych temperaturach,
     • nadprzewodnictwo,
     • elektrony w sieci krystalicznej,
     • magnetyzm,
     • fluktuacje elektromagnetyczne,
     • fluktuacje hydrodynamiczne

Fizyka doświadczalna / pracownia fizyczna

Fizyka doświadczalna. Tomy 1-6

Szczepan Szczeniowski

Klasyka polskiej fizyki 😉

Tom 1: Mechanika i akustyka
Tom 2: Ciepło i fizyka cząsteczkowa
Tom 3: Elektryczność i magnetyzm
Tom 4: Optyka
Tom 5: Fizyka atomu
Tom 6: Fizyka jądra i cząstek elementarnych

Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

Henryk Szydłowski

Nowe, gruntownie zmienione wydanie znanego od lat podręcznika. Postęp w metodach rejestracji i analizy wyników oraz w technice pomiarowej, sprowadzający się najczęściej do posługiwania się komputerem z odpowiednim interfejsem pomiarowym, spowodował konieczność napisania w zasadzie na nowo większej części książki, z pozostawieniem tylko tych doświadczeń tradycyjnych, których walor dydaktyczny był oczywisty. W dodanych opisach zupełnie nowych doświadczeń np. pomiar prędkości światła metodą czasu przelotu. Wymianie uległo wiele rysunków. Został dołączony pokaźny zestaw doświadczeń wspomaganych komputerowo. Uwzględniono nowe przyrządy, które pojawiły się na rynku i liczne modyfikacje starych przyrządów fizycznych.

Publikacja przeznaczona dla studentów fizyki i nauk przyrodniczych na uniwersytetach, studentów uczelni technicznych oraz nauczycieli fizyki.

II Pracownia fizyczna. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych

pod red. Franciszka Kaczmarka

Spis rzeczy:

  • Pomiar fundamentalnych stałych fizycznych
  • Badanie struktury kryształów
  • Badanie wybranych własności fizycznych kryształów
  • Badanie własności fizycznych cieczy
  • Pomiar własności magnetoelektrycznych i cieplnych metali
  • Spektroskopia mikrofalowa
  • Spektroskopia optyczna w zakresie widzialnym i w podczerwieni
  • Zjawiska optyczne w cieczach, ciałach stałych i gazach
  • Badanie wybranych zjawisk fizycznych w ciałach stałych, cieczach i gazach
  • Fizyka jądrowa

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Tadeusz Dryński

Część I: Mechanika
Część II: Fizyka molekularna
Cześć III: Ciepło
Cześć IV: Optyka
Część V: Elektryczność i fizyka współczesna
Część VI: Tablice wielkości fizycznych